Kidung Waringin Sungsang, Ilmu Kesaktian Sunan Kalijaga

Di bawah ini adalah Kidung Waringin Sungsang karya Syeh Tapelwaja pada jaman Pajajaran, putra Prabu Sindhula di Sigaluh, pandhita para demit. Jika dibaca, khasiatnya adalah menjauhkan Sarap Sawan. Kidung ini masih angker. Jika dibacakan pada wanita hamil, pertumbuhan janinnya bisa terganggu. Kidung ini lantas digubah dalam Bahasa Jawa Baru oleh Pangeran Natapraja pada jaman Mataram. Beliau adalah keturunan dari Sunan Kalijaga.

Di bawah ini kidungnya:

Durma

Wringin Sungsang wayahira tumaruna

Ngaubi awak mami

Tur tinut ing bala

Pinacak suji kembar

Pepitu jajar marapit

Asri yen siang

Angker kalaning wengi

(Waringin Sungsang usiamu terlihat muda

Menangkupi badanku

Serta diikuti kekuatan

Terpajang pagar kembar

Tujuh berjajar rapat

Asri kala siang

Angker kala malam)  

Duk samana pakumpul-kumpuling rasa

Netra kang dadi dhihin

Netraningsun emas

Peputihe mutyara

Ireng-ireng wesi

Manik ceploking mata

Hawa nrang adarati

(Kala itu tempat perkumpulan rasa

Mata yang menjadi awal mula

Mataku emas

Putihnya mutiara

Hitamnya besi

Manik sebagai pusat mata

Adalah hawa kerjapan mega)  

Idepinsun kencana ure ruwetan

Alisku sarpa mandi

Kiwa tengen pisan

Curengku surya kembar

Kedhepku pan kilat thathit

Kang munggeng sirah

Wesi kekenthen adi

(Bulu mata kencana terurai berbelitan

Alisku ular berbisa

Baik alis kanan dan alis kiri

Pandanganku surya kembar

Kerjapanku kilat

Yang ada di kepala wesi kekenthen adi)  

Rambut kawat sinomku pamor anglayang

Bathuk sela cendhani

Kupingku salaka

Pipiku arit gobang

Irungku pasadoaji

Pasungku loyang

Pilingan wesi kuning

(Rambutku kawat sinom pamor melayang

Dahi sela candhani

Telingaku perak

Pipiku arit gobang

Hidungku pasadoaji

Pasungku loyang

Dahiku wesi kuning)  

Watu item lungguhe ing janggutingwang

Untuku rajeg wesi

Lidhah wesi abang

Rawis wesi mangangkang

Iduku tawa sakalir

Lambeku iya

Sela matangkep kalih

(Batu cadas duduk pada daguku

Gigiku rajeg wesi

Lidahku wesi abang

Kumisku wesi mangangkang

Ludahku penawar semua

Bibirku adalah

Sela matangkep sepasang)  

Guluningsun wesi palon galigiran

Dhadha wesi sadhacin

Pundhak wesi angkab

Walikat wesi ambal

Salangku wesi walulin

Bahuku dhendha

Sikutku pukul wesi

(Leherku wesi palon galigiran

Dadaku besi bertumpuk-tumpuk

Pundakku wesi angkab

Belikat wesi ambal

Ketiak wesi walulin

Bahuku dhendha

Sikuku pukul wesi)  

Astaningsun curiga pek apek cakra

Jangkar jempol kekalih

Panuduh trisula

Panunggulku malela

Memanisku supit wesi walulin

Jenthikku iya

Kang aran pasopati

(Tanganku curiga telapak tangan cakra

Jangkar adalah kedua jempol tangan

Jari telunjuk adalah trisula

Jari tengah adalah malela

Jari manis adalah besi penjepit

Jari kelingking

Yang disebut pasopati)  

Bebokongku sela ageng kumalasa

Akawet wesi gilig

Ebolingsun karah

Taiku pulut bendha

Balubukan entut mami

Uyuhku wedang

Dakarku pulasani

(Pantatku watu ageng kumalasa

Akawet wesi bulat

Bolku karah

Kotoranku pulut bendha

Bara api kentutku

Kencingku minuman

Zakarku pulasani)  

Jembut kawat gantangku wesi mentah

Walakang wesi tasik

Pupu kalantaka

Wentisku kalanadhah

Dengkulku garenda kalih

Garesku pedhang

Kempolku wesi lengis

(Jembutku kawat, kantong pelirku wesi mentah

Selangkanganku wesi tasik

Paha kalantaka

Belakang paha kalanadhah

Kedua lututku gerinda

Tulang kering kakiku pedang

Betis wesi lengis)  

Pagelangan ingaran wesi lelidhah

Tungkak waja karipik

Pepoloku waja

Kadya mamas malela

Otot bayu rante wesi

Ing dalamakan

Ingaran kanton wesi

(Pergelangan kaki wesi lelidhah

Tungkak waja karipik

Mata kaki baja

Bagaikan mamas malela

Otot kekuatan adalah rantai besi

Pada telapak kaki

Disebut kanton wesi)  

Sampun pepak sariraningsun sadaya

Samya pangawak wesi

Pan ratuning braja

Manjing aneng sarira

Tan ana braja nedhasi

Teguh leksana

Ayu sarira mami

(Sudah lengkap pada tubuhku

Semua berbadan besi

Menjadi rajanya besi

Merasuk ke dalam badan

Tiada senjata tajam yang mempan

Teguh leksana

Selamatlah badanku)  

Waringin Sungsang berarti beringin terbalik, dengan akar di atas dan dahan di bawah. Kidung Waringin Sungsang bisa diterjemahkan dengan Kidung Beringin Terbalik. Konon, Waringin Sungsang adalah lambang semesta. Akarnya adalah Sang Hidup, tumbuh ke bawah membentuk batang, dahan, daun, dan buah.

Kidung ini sejatinya berisi permohonan kekuatan agar tubuh memiliki keampuhan bagaikan besi yang kokoh. Kidung ini termasuk jenis mantra dengan susunan kata yang bisa dipahami. Kidung ini semacam mantra ilmu kesaktian. Berpuasalah mutih tujuh hari tujuh malam dan kemudian tutuplah dengan puasa ngebleng satu hari satu malam. Setiap tengah malam selama puasa, lantunkanlah Kidung Waringin Sungsang.

Khasiatnya adalah, jika ada bahaya mengancam, tubuh Anda akan kebal dari berbagai macam senjata tajam dan api.

Jangan lantunkan kidung ini dengan bersuara ketika ada wanita mengandung.

Diambil dengan perubahan, dari: Induk Ilmu Kejawen: Wirid Hidayat Jati (Dolphin, 2014), Damar Shashangka.


Konsultasi Seputar Hal Spiritual, Pelarisan dan Pengasihan, Dengan Ibu Dewi Sundari langsung dibawah ini :

Atau Hubungi Admin Mas Wahyu dibawah ini :