Anak-Anak Prabu Brawijaya V

Prabu Brawijaya V adalah raja terakhir Majapahit. Ia berkuasa hingga pada masa jatuhnya kerajaan tersebut, di tahun 1478 Masehi (1400 Saka).


Keturunan Prabu Brawijaya V

Tidak seperti kebanyakan pemimpin besar, Brawijaya lebih banyak dikenal atas banyaknya perempuan yang ia peristri. Bukan atas prestasi atau penaklukannya sebagai pimpinan monarki.

Dari sekian banyak wanita yang menjadi istrinya itulah, Brawijaya V mendapatkan keturunan yang berjumlah tidak sedikit. Tercatat, ada 117 orang yang merupakan keturunan raja ini. Anak-anaknya itu antara lain adalah:

 1. Raden Jaka Dilah (kemudian menjadi adipati di Palembang)
 2. Raden Jaka Pekik (Arya Jaran Panoleh, kemudian menjabat adipati di Sumenep)
 3. Putri Retno Pembayun (kemudian menikah dengan Pangeran Handayaningrat)
 4. Raden Jaka Peteng
 5. Raden Jaka Maya (Arya Dewa Ketuk, kemudian menjabat adipati di Bali)
 6. Dewi Manik (kemudian menikah dengan Arya Sumangsang Adipati Gagelang)
 7. Raden Jaka Prabangkara (kemudian mengembara ke negeri Cina)
 8. Raden Arya Kuwik Adipati Borneo
 9. Raden Jaka Kutik (Arya Tarunaba, kemudian menjabat adipati di Makasar)
 10. Raden Jaka Sujalma (Adipati Suralegawa di Blambangan)
 11. Raden Surenggana (yang tewas dalam penyerbuan Demak)
 12. Retno Bintara (kemudian menjadi istri Tumenggung Singosaren Adipati Nusabarung)
 13. Raden Patah (kemudian menjadi Sultan Demak)
 14. Raden Bondan Kejawan (kemudian menikahi putri Ki Ageng Tarub dan menurunkan raja-raja Mataram)
 15. Retno Kedaton (Umbul Kendat Pengging)
 16. Retno Kumolo (Raden Ayu Adipati Jipang, kemudian menikah dengan Ki Hajar Windusana)
 17. Raden Jaka Mulya (Raden Gajah Permada)
 18. Putri Retno Mas Sakti (kemudian menikah dengan Juru Paningrat)
 19. Putri Retno Marlangen, (kemudian menikah dengan Adipati Lowanu)
 20. Putri Retno Setaman (kemudian menikah dengan Adipati Jaran Panoleh di Gawang)
 21. Retno Setapan (kemudian menjadi istri Arya Bangah Bupati Kedu Wilayah Pengging)
 22. Raden Jaka Piturun (kemudian menjadi Adipati Ponorogo, dikenal sebagai Bathara Katong)
 23. Raden Gugur (konon menghilang di Gunung Lawu)
 24. Putri Kaniten (kemudian menikah dengan Arya Baribin di Madura)
 25. Putri Baniraras (kemudian menikah dengan Arya Pekik di Pengging)
 26. Raden Bondan Surati (kemudian mati obong di Hutan Lawar Gunung Kidul)
 27. Retno Amba (kemudian menikah dengan Arya Partaka)
 28. Retno Kaniraras
 29. Raden Ariwangsa
 30. Raden Arya Suwangsa (Ki Ageng Wotsinom di Kedu)
 31. Retno Bukasari (kemudian menjadi istri Arya Bacuk)
 32. Raden Jaka Dandun (Syeh Belabelu)
 33. Retno Mundri atau Nyai Gadung Mlati (kemudian menjadi istri Raden Bubaran)
 34. Raden Jaka Sander (Nawangsaka)
 35. Raden Jaka Bolod (Kidangsoka)
 36. Raden Jaka Barak (Carang Gana)
 37. Raden Jaka Balarong
 38. Raden Jaka Kekurih/ Pacangkringan
 39. Retno Campur
 40. Raden Jaka Dubruk/ Raden Semawung/ Pangeran Tatung Malara
 41. Raden Jaka Lepih/ Raden Kanduruhan
 42. Raden Jaka Jadhing/ Raden Malang Semirang
 43. Raden Jaka Balurd/ Ki Ageng Megatsari/ Ki Ageng Mangir I
 44. Raden Jaka Lanang
 45. Raden Jaka Wuri
 46. Retno Sekati
 47. Raden Jaka Balarang
 48. Raden Jaka Tuka/ Raden Banyak Wulan
 49. Raden Jaka Maluda/ Banyak Modang
 50. Raden Jaka Lacung/ Banyak Patra/ Arya Surengbala
 51. Retno Rantam
 52. Raden Jaka Jantur
 53. Raden Jaka Semprung/ Raden Tepas
 54. Raden Jaka Gambyong
 55. Raden Jaka Lambare/ Pecattanda
 56. Raden Jaka Umyang/ Harya Tiran
 57. Raden Jaka Sirih/ Raden Andamoing
 58. Raden Joko Dolog/ Raden Manguri
 59. Retno Maniwen
 60. Raden Jaka Tambak
 61. Raden Jaka Lawu/ Raden Paningrong
 62. Raden Jaka Darong/ Raden Atasingron
 63. Raden Jaka Balado/ Raden Barat Ketigo
 64. Raden Beladu/ Raden Tawangtalun
 65. Raden Jaka Gurit
 66. Raden Jaka Balang
 67. Raden Jaka Lengis/ Jajatan
 68. Raden Jaka Guntur
 69. Raden Jaka Malad/ Raden Panjangjiwo
 70. Raden Jaka Mareng/ Raden Pulangjiwo
 71. Raden Jaka Jotang/ Raden Sitayadu
 72. Raden Jaka Karadu/ Raden Macanpura
 73. Raden Jaka Pengalasan
 74. Raden Jaka Dander/ Ki Ageng Gagak Aking
 75. Raden Jaka Jenggring/ Raden Karawita
 76. Raden Jaka Arya
 77. Raden Jaka Pamekas
 78. Raden Jaka Krendha/ Raden Arya Panular
 79. Retna Kentringmanik
 80. Raden Jaka Salembar/ Raden Panangkilan
 81. Retno Palupi (kemudian menjadi istri Ki Surawijaya, Pangeran Jenu Kanoman)
 82. Raden Jaka Tangkeban/ Raden Anengwulan
 83. Raden Kudana Wangsa
 84. Raden Jaka Trubus
 85. Raden Jaka Buras/ Raden Salingsingan
 86. Raden Jaka Lambung/ Raden Astracapa/ Kyai Wanapala
 87. Raden Jaka Lemburu
 88. Raden Jaka Deplang/ Raden Yudasara
 89. Raden Jaka Nara/ Sawunggaling
 90. Raden Jaka Panekti/ Raden Jaka Tawangsari/ Pangeran Banjaransari
 91. Raden Jaka Penatas/ Raden Panuroto
 92. Raden Jaka Raras/ Raden Lokananta
 93. Raden Jaka Gatot/ Raden Balacuri
 94. Raden Jaka Badu/ Raden Suragading
 95. Raden Jaka Suseno/ Raden Kaniten
 96. Raden Jaka Wirun/ Raden Larasido
 97. Raden Jaka Ketuk/ Raden Lehaksin
 98. Raden Jaka Dalem/ Raden Gagak Pranala
 99. Raden Jaka Suwarna/ Raden Taningkingkung
 100. Raden Rasukrama (kemudian menjadi istri Adipati Penanggungan)
 101. Raden Jaka Suwanda/ Raden Arya Lelana
 102. Raden Jaka Suweda/ Raden Lembu Narada
 103. Raden Jaka Temburu/ Raden Adangkara
 104. Raden Jaka Pengawe/ Raden Sangumerta
 105. Raden Jaka Suwana/ Raden Tembayat
 106. Raden Jaka Gapyuk/ Ki Ageng Pancungan
 107. Raden Jaka Bodo/ Ki Ageng Majasto
 108. Raden Jaka Wadag/ Raden Kaliyatu
 109. Raden Jaka Wajar/ Syeh Sabuk Janur
 110. Raden Jaka Bluwo/ Syeh Sekardelimo
 111. Raden Jaka Sengara/ Ki Ageng Pring
 112. Raden Jaka Suwida
 113. Raden Jaka Balabur/ Raden Kudanara Angsa
 114. Raden Jaka Taningkung
 115. Raden Retno Kanitren
 116. Raden Jaka Sander (Arya Sander)
 117. Raden Jaka Delog/ Ki Ageng Jatinom Klaten

Dari semua keturunan Prabu Brawijaya, delapan diantaranya hijrah ke Bali beserta abdi dalem dan rakyat pengikutnya. Mereka mendirikan kerajaan dan menurunkan para raja di Bali. Dengan cara inilah mereka mengelak dari jangkauan lawan politik yang mengejar.

Sebagian lagi dari anak-anak Brawijaya tersebut gugur dalam pertempuran, yang antara lain berlatar belakang perebutan kekuasaan.


Konsultasi Seputar Hal Spiritual, Pelarisan dan Pengasihan, Dengan Ibu Dewi Sundari langsung dibawah ini :

Atau Hubungi Admin Mas Wahyu dibawah ini :

Bacaan Paling Dicari: